Shopping Cart

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:
Hagro Agri B.V.
Kloosteresweg 21, 7665 RC Albergen
Kvk 55028004
Hierna te noemen: Hagro Agri
Artikel 1: Werkingssfeer en definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de koper/opdrachtgever de
(rechts-)persoon die Hagro Agri verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van
Hagro Agri, zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten in het kader van
overeenkomsten.
1.3. De opdracht of bestelling van de koper/opdrachtgever geldt als acceptatie van Hagro
Agri zijn algemene voorwaarden.
1.4. Hagro Agri kan nimmer tot acceptatie tot het verrichten van werkzaamheden verplicht
worden. Hagro Agri is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Artikel 2: Afwijkende bedingen
2.1. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien
en voor zover Hagro Agri deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de koper/opdrachtgever
heeft bevestigd. Deze algemene voorwaarden prevaleren ook boven de algemene
voorwaarden van de koper/opdrachtgever indien Hagro Agri de toepasselijkheid daarvan
niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de koper/opdrachtgever naar
eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Hagro Agri niet
aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. Hagro Agri behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene
voorwaarden, met name indien zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door
Hagro Agri gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven.
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes
3.1. Alle aanbiedingen van Hagro Agri zijn vrijblijvend.
3.2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals beschrijvingen, specificaties en
tekeningen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend. Alsmede gegevens
betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede
gegevens in catalogi, afbeeldingen e.d. door Hagro Agri bij de aanbieding verstrekt, zijn
voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.
3.3. De koper/opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten
vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden
aanwenden of aan derden bekend maken.
3.4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen overeenkomst tot stand komt,
dienen al deze documenten op eerste verzoek van Hagro Agri terstond door de
koper/opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres
van Hagro Agri.
3.5. Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Hagro Agri het recht alle kosten die hij
heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij de koper/opdrachtgever in rekening te
brengen.
Artikel 4: Overeenkomst
4.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van
werkzaamheden wordt eerst bindend voor Hagro Agri door haar schriftelijke bevestiging.
4.2. Indien geen schriftelijke bevestiging door Hagro Agri is afgegeven, geldt de
schriftelijke opdracht van koper/opdrachtgever dan wel de afleveringsbon dan wel de
factuur van Hagro Agri als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de
overeenkomst behoudens tegenbewijs.
4.3. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bevestigde
bestellingen en opdrachten is geheel voor rekening van de koper/opdrachtgever. Indien
de schriftelijke bevestigde bestellingen en opdrachten vergissingen en/of onjuistheden
bevatten heeft Hagro Agri het recht dit te herstellen.
4.4. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, materialen, hulpmaterialen,
onderdelen, sociale lasten, omzetbelasting e.d., verhogingen ondergaan, ook al
geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden,
kunnen deze worden doorberekend.
4.5. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van
Hagro Agri binden deze laatste niet, tenzij Hagro Agri deze schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Hagro Agri de auteursrechten
en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en
geleverde goederen. De koper/opdrachtgever heeft uitsluitend het gebruiksrecht ervan.
5.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Hagro Agri
ongeacht of aan de koper/opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Hagro Agri niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
5.3. De koper/opdrachtgever moet de aan hem/haar verstrekte gegevens als bedoeld in
lid 1 op eerste verzoek binnen de door Hagro Agri gestelde termijn retourneren. Hagro
Agri heeft het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij
de koper/opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 6: Adviezen, ontwerpen en materialen
6.1. De koper/opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die
hij/zij van Hagro Agri krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
6.2. De koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem/haar
gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van
door of namens hem/haar voorgeschreven materialen.
6.3. De koper/opdrachtgever vrijwaart Hagro Agri voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van door of namens de koper/opdrachtgever verstrekte
tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
6.4. De koper/opdrachtgever mag de materialen die Hagro Agri wil gebruiken vóórdat
deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Hagro Agri hierdoor
schade lijdt, komt deze voor rekening van de koper/opdrachtgever.
Artikel 7: Levertijd
7.1. De levertijd wordt door Hagro Agri bij benadering vastgesteld.
7.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Hagro Agri er van uit dat hij de opdracht kan
uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
7.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt,
alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Hagro Agri,
de eventuele overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke
voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
7.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Hagro Agri bekend
waren toen hij de levertijd vaststelde, kan Hagro Agri de levertijd verlengen met de tijd die
nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de
werkzaamheden niet in de planning van Hagro Agri kunnen worden ingepast, zullen deze
worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de
materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.
Als het meerwerk niet in de planning van Hagro Agri kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Hagro Agri wordt de levertijd
verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in
de planning van Hagro Agri kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden
afgerond zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor
ontstane stagnatietijd.
7.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op
schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 8: Risico-overgang
8.1. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Hagro Agri deze ter beschikking
stelt aan de koper/opdrachtgever.
8.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen de koper/opdrachtgever en Hagro
Agri overeenkomen dat Hagro Agri voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust ook in dat geval op de koper/opdrachtgever. De
koper/opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
8.3. Als sprake is van inruil en de koper/opdrachtgever in afwachting van aflevering van
de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak
bij de koper/opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van
Hagro Agri.
8.4. Wanneer zaken of het gerepareerde na het verstrijken van de levertijd niet zijn
afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van koper/opdrachtgever. Niet afgenomen
zaken worden voor rekening en risico van koper/opdrachtgever opgeslagen.
Artikel 9: Tarieven
9.1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene
voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet inbegrepen. De
koper/opdrachtgever vergoedt de door Hagro Agri in het kader van de overeenkomst
verschuldigde omzetbelasting.
9.2. Hagro Agri is gerechtigd zijn tarieven op ieder moment te wijzigen en waar nodig dit
aan de koper/opdrachtgever kenbaar te maken.
9.3. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de
overeenkomst mag door Hagro Agri worden doorberekend aan de koper/opdrachtgever
als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
9.4. De koper/opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 3 te voldoen
tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen
betalingstermijn.
9.5. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: a. de kosten voor grond-, hei-, hak-,
breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander
bouwkundig werk; b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere
infrastructurele voorzieningen; c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan
op of bij het werk aanwezige zaken; d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen
of afval; e. reis- en verblijfkosten.
Artikel 10: Wijzigingen in de overeenkomst
10.1. De koper/opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de overeenkomst aan Hagro
Agri op te dragen.
10.2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou
volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voorzover daaruit een lagere prijs zou
volgen, als minderwerk.
10.3. Hagro Agri is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
a. niet schriftelijk is opgedragen, of, b. tot een onaanvaardbare verstoring van de
werkzaamheden zou leiden, of, c. zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te
boven gaat, of, d. niet in zijn belang zou zijn, of, e. indien partijen niet tot overeenstemming
komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het
werkplan.
10.4. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht en/of een schriftelijke bevestiging met
betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van Hagro Agri op betaling onverlet.
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. De koper/opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en
andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
11.2. De koper/opdrachtgever zorgt er voor, dat Hagro Agri tijdig over alle goederen
beschikt waarvan in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de
koper/opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld. De koper/opdrachtgever is er
voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
11.3. De koper/opdrachtgever zorgt ervoor dat Hagro Agri zijn werkzaamheden ongestoord
en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden de kosteloze beschikking krijgt over en vrije toegang tot het terrein, het
gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor
schone, veilige en gezonde omstandigheden. Alsmede zorgt de koper/opdrachtgever voor
de benodigde voorzieningen, zoals: a) gas, water en elektriciteit; b) verwarming;
c) afsluitbare droge opslagruimte; d) op grond van de Arbowet en -regelgeving
voorgeschreven voorzieningen.
11.4. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg
van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Hagro Agri, van de
koper/opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk
bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden
verricht of op een andere overeengekomen plaats. Tevens is de koper/opdrachtgever
buiten de werktijden van Hagro Agri verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen
van Hagro Agri, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn
aangevoerd.
11.5. Wanneer de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige
leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden
ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de koper/opdrachtgever
alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van Hagro Agri dit toelaat. De
koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor Hagro Agri uit de vertraging
voortvloeiende schade.
Artikel 12: Aanvaarding en oplevering
12.1. Zodra Hagro Agri te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de
werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding, door de koper/opdrachtgever en al dan
niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert,
worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
12.2. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn,
mits zij de ingebruikneming van het geleverde werk niet in de weg staan.
12.3. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden als opgeleverd
beschouwd. Hagro Agri is eventueel bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal
deelopleveringen.
12.4. Worden de resultaten van de werkzaamheden door de koper/opdrachtgever
(stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag
van de in lid 1 bedoelde kennisgeving.
12.5. Indien de koper/opdrachtgever het geleverde werk of delen daarvan in gebruik
wenst te nemen vóór de geplande oplevering wordt het geleverde werk geacht te zijn
goedgekeurd en voltooid. Een dergelijke ingebruikneming zal als oplevering worden
beschouwd. Schade die bij deze ingebruikneming aan het geleverde werk ontstaat, komt
voor rekening van de koper/opdrachtgever.
12.6. Het werk wordt tevens als opgeleverd beschouwd wanneer Hagro Agri schriftelijk
aan de koper/opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de
koper/opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd.
12.7. Keurt de koper/opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder
opgave van redenen schriftelijk binnen 7 dagen na de in lid 1 bedoelde kennisgeving
kenbaar te maken aan Hagro Agri. Hagro Agri krijgt de gelegenheid het gebrek te
herstellen danwel het geleverde werk te vervangen of een gedeelte van de factuur te
crediteren. Hagro Agri is vrij te bepalen te vervangen, te herstellen of te crediteren.
12.8. De koper/opdrachtgever vrijwaart Hagro Agri voor aanspraken van derden voor
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds
opgeleverde delen van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit eventuele garanties, is Hagro Agri
nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de
koper/opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de
zijde van Hagro Agri. Hagro Agri is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,
directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen
geleden schade door koper/opdrachtgever ontstaan door enige levering of het uitblijven
van levering van zaken of door de zaken zelf. Eveneens is Hagro Agri niet aansprakelijk
voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen/derden.
13.2. Voor zover Hagro Agri, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is
schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Hagro Agri verzekerd is
althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een
hoger bedrag dan de factuurwaarde, het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te
verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.
13.3. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is
uitgesloten.
13.4. Koper/Opdrachtgever vrijwaart Hagro Agri tegen alle aanspraken van derden,
tenzij Hagro Agri volgens dit artikel aansprakelijk is.
Artikel 14: Garantie
14.1. Hagro Agri staat voor een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de
goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Hagro Agri
voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie
en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de
geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal Hagro Agri
deze herstellen of vervangen. De delen die bij Hagro Agri hersteld of door Hagro Agri
vervangen worden, moeten franco aan Hagro Agri worden toegezonden. Demontage en
montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor
rekening van de koper/opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door de
koper/opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat Hagro Agri voor de in lid 1
genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat
een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Hagro Agri de keuze maken of hij: a) de
bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet de koper/opdrachtgever voor eigen
rekening nieuw materiaal aanleveren; b) het gebrek herstelt. In dat geval moet de
koper/opdrachtgever het materiaal franco aan Hagro Agri terugzenden; c) de
koper/opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Hagro
Agri gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde
zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan
Hagro Agri worden teruggezonden. Daarna zal Hagro Agri de keuze maken of hij: a) de
zaak herstelt; b) de zaak vervangt; c) de koper/opdrachtgever crediteert voor een
evenredig deel van de factuur.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van
een geleverde zaak dan staat Hagro Agri voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage
niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Hagro Agri dit herstellen. De eventueel gemaakte reisen verblijfkosten komen voor rekening van de koper/opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor de koper/opdrachtgever en Hagro Agri dit
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als de
koper/opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de
fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7. De koper/opdrachtgever moet Hagro Agri in alle gevallen de gelegenheid bieden
een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. De koper/opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al
zijn verplichtingen ten opzichte van Hagro Agri heeft voldaan.
14.9. a. geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van normale
slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie,
montage, wijziging of reparatie door de koper/opdrachtgever of door derden; b) geen
garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering of op zaken die door de koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of
namens hem/haar zijn aangeleverd; c) geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of
repareren van zaken van de koper/opdrachtgever.
Artikel 15: Overmacht
15.1. Een tekortkoming kan Hagro Agri of de koper/opdrachtgever niet worden
toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Indien de
overmacht langer duurt dan drie maanden zullen de koper/opdrachtgever en Hagro Agri
overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
15.2. Onder overmacht bij de koper/opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid
dat Hagro Agri de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat
andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de koper/opdrachtgever niet of niet
tijdig zijn uitgevoerd.
15.3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Hagro Agri tijdelijk,
ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt
Hagro Agri onmiddellijk contact op met de koper/opdrachtgever met als doel een regeling
te treffen voor vervangende uitvoering.
15.4. De koper/opdrachtgever heeft in geval van ontbinding vanwege overmacht geen
recht op schadevergoeding.
Artikel 16: Reclamaties
De koper/opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als
hij niet binnen zeven dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken schriftelijk bij Hagro Agri heeft gereclameerd.
Artikel 17: Betaling
17.1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling
van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door
de koper/opdrachtgever voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij
aflevering. Betaling van door Hagro Agri gefactureerde bedragen dient zonder enige
aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan
uitsluitend plaatsvinden op de door Hagro Agri aangegeven wijze.
17.2. De koper/opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd
bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 5 dagen na datum van de factuur te worden
gemaakt en ontslaat de koper/opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en
volledig te voldoen.
17.3. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal de koper/opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling tevens verschuldigd zijn: a. de rente ad 1% per maand vanaf de
vervaldatum van de factuur, b. alle kosten zowel buiten als in rechte, die Hagro Agri moet
maken om tot inning van zijn vordering bij de koper/opdrachtgever te geraken. Bij de
renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.4. Hagro Agri is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die hij, uit
welke hoofde ook, voor de betreffende koper/opdrachtgever onder zich heeft.
17.5. Hagro Agri vraagt indien gewenst bij het aangaan van de overeenkomst een
aanbetaling.
17.6. Hagro Agri is gerechtigd deelfacturen aan de koper/opdrachtgever te sturen.
17.7. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de koper/opdrachtgever
verplicht op verzoek van Hagro Agri een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor
betaling te verstrekken. Als de koper/opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn
aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Hagro Agri heeft in dat geval het recht de
overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de koper/opdrachtgever te verhalen.
17.8. Het recht van de koper/opdrachtgever om zijn vorderingen op Hagro Agri te
verrekenen is uitgesloten.
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud
18.1. Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen,
worden eigendom van de koper/opdrachtgever nadat deze aan al zijn financiële
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
18.2. Tevens indien de koper/opdrachtgever liquideert, surseance van betaling aanvraagt
of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen
wordt gelegd is Hagro Agri gerechtigd het eigendomsvoorbehoud in te roepen indien de
koper/opdrachtgever niet aan de onder lid 1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de
koper/opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.4. Nadat Hagro Agri zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de
geleverde zaken terug halen. De koper/opdrachtgever staat Hagro Agri toe de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.5. Als Hagro Agri geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de koper/opdrachtgever
verplicht de nieuw gevormde zaken aan Hagro Agri te verpanden.
Artikel 19: Ontbinding en tekortkoming
19.1. De koper/opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen.
19.2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis aan de zijde van
Hagro Agri, geldt het voorgaande lid 1 van dit artikel niet en dient Hagro Agri eerst
schriftelijk en gemotiveerd in gebreke te zijn gesteld waarbij Hagro Agri een redelijke
termijn krijgt om te herstellen, vervangen of schade te vergoeden.
19.3. In het geval bedoeld in lid 1 is de koper/opdrachtgever verplicht om de vaste prijs
die is overeengekomen of die in de overeenkomst is vastgelegd te betalen in de vorm van
gederfde winst. Eventueel verminderd met de besparingen die voor Hagro Agri uit de
opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door
Hagro Agri te maken kosten, wordt de door de koper/opdrachtgever verschuldigde prijs
berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die
Hagro Agri bij volledige uitvoering van de werkzaamheden zou hebben gemaakt.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands
recht van toepassing.
20.2. Hagro Agri is bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de wet
bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Hagro Agri.

Gratis verzending!

Vanaf €500 euro!

30 dagen bedenktijd!

Niet goed? Geld terug!

100% veilig afrekenen

Betaal veilig, gemakkelijk en snel met iDeal